Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1           Definities

Artikel 2            Toepasselijkheid

Artikel 3           Totstandkoming overeenkomst

Artikel 4           IT Implementatie en API

Artikel 5           Aansprakelijkheid bij Producten

Artikel 6           Conformiteit en Garantie

Artikel 7           De prijs en betaling

Artikel 8           Eigendomsoverdracht

Artikel 9           Overmacht

Artikel 10         Klachten

Artikel 11         Intellectueel eigendom

Artikel 12         Beveiliging Site en privacy

Artikel 13         Overig

Artikel 14         Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

Artikel 15         Identiteit Flora@Home

 

ARTIKEL 1           DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: een gebruikersprofiel waaronder de Klant de dienstverlening van Flora@Home afneemt. Om een Account aan te maken dient een (potentiele) Klant zich te registreren op het Platform.

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Flora@Home;

AVG: de Algemene Voorwaarden Goederenvervoer van PostNL;

API: Application Programming Interface, de bij de Klant in de webshop gebouwde code, welke de klant in staat stelt te communiceren met Flora@Home door Productcontent in te laden in de eigen webshopomgeving en Bestellingen door te geven aan Flora@Home.

Assortiment: een door de Klant gekozen selectie van Producten uit het Flora@Home-platform, die de Klant in kan bouwen in zijn/haar webshopomgeving middels de API.

Bestelling(en): een via de API ten name van de Klant geregistreerde bestelling van één of meer Producten;

Dag(en): kalenderdag;

Dienst: het inpakken, vervoeren en afleveren van een Zending aan een Geadresseerde;

Flora@Home: PostNL e-Commerce Services BV

Platform: www.floraathome.nl of www.floraathome.com, de website van Flora@Home, waarop Klanten een Account kunnen aanmaken, hun Assortiment kunnen kiezen, hun Assortiment kunnen wijzigen en hun Bestellingen kunnen inzien en volgen;

Product(en): snijbloemen, potplanten en/of andere materiële goederen, die door de Klant via de API besteld kunnen worden;

Productcontent: informatie over de aangeboden producten op het Platform van Flora@Home, in te laden in webshops van Klanten via de API;

Klant(en): de rechtspersoon, die via het aanmaken van een Account op het Platform een Overeenkomst aangaat met Flora@Home;

Geadresseerde: degene aan wie Flora@Home de Zending volgens de Dienst aflevert;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Flora@Home en de Klant bestaande uit het Account, het Platform en de Algemene Voorwaarden op basis waarvan Flora@Home de Dienst verricht;

Werkdag(en): maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de feestdagen zoals genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet;

Zending(en): een Bestelling in een door Flora@Home verzorgde verpakking, verstuurd aan een Geadresseerde.

 

ARTIKEL 2           TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, het gehele aanbod aan Producten van Flora@Home en op elke via de API tot stand gekomen bestelling bij Flora@Home door een Klant.

2. Deze Algemene Voorwaarden zullen langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld en op zodanige wijze dat deze door de Klant op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Flora@home, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, op verzoek van de Klant de Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.

3. De AVG zijn van toepassing op het vervoer van de Zending(en).

 

ARTIKEL 3            TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. De Klant dienteen Account aan het maken via het Platform van Flora@Home. Nadat het Account is aangemaakt is de Overeenkomst tot stand gekomen.  2. Indien de Klant zich registreert en een Account heeft, dan is Klant zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn account en niet gerechtigd om anderen hiervan gebruik te laten maken.

3. Het gebruikmaken van de diensten van Flora@Home geschiedt volgens de hieronder uiteengezette methode:

stap 1: Klant registreert zich en heeft na het doorlopen van het registratieproces een Account;

stap 2: Klant kiest een Assortiment dat wordt gekoppeld aan de Account van de Klant;

stap 3: Klant ontvangt na bevestiging van het gekozen assortiment, per e-mail alle documentatie omtrent de API van Flora@Home;

stap 4: Klant kan middels API-koppeling zijn gekozen Assortiment bij Flora@Home weergeven aan potentiële Ontvangers. Orders van Producten uit dit gekozen Assortiment, resulteren in een Bestelling bij Flora@Home, welke Flora@Home in opdracht van Klant uitvoert richting Ontvanger.

Stap 6: Klant is zelf verantwoordelijk voor Ordermanagement. De Ontvanger ontvangt vanuit Flora@Home een e-mailnotificatie met Track&Trace informatie over zijn zending. Klant kan via een door Flora@Home ter beschikking gesteld overzicht, zendingen in opdracht van hem/haar inzien.

4. Voor zover afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden voor het bestellen of leverenvan specifieke Producten die via het Platform worden aangeboden, zal dit uitdrukkelijk kenbaar worden gemaakt.

5. Indien een door de Klant besteld Product niet leverbaar blijkt te zijn, is Flora@Home gerechtigd de Bestelling te annuleren. In onderhavig geval is Flora@Home verplicht binnen 24 uur na annulering de Klant schriftelijk of telefonisch te notificeren van de annulering en de Klant een alternatief Product te bieden, welke de Klant kan overleggen met de Ontvanger.

6. Klant heeft het recht de Bestelling kosteloos te annuleren tot uiterlijk 15.00 uur op de Dag dat de Bestelling is geplaatst.

7. Flora@Home behoudt zich het recht voor om een Bestelling om haar moverende redenen te weigeren, dan wel nadere voorwaarden te stellen.

 

ARTIKEL 4                       IT IMPLEMENTATIE EN API

De Klant is  zelf verantwoordelijk voor het implementeren van de door Flora@Home ter beschikking gestelde API. Kosten die Klant maakt voor het implementeren van de API  komen voor eigen risico van Klant en kunnen niet worden verhaald op Flora@Home.

 

ARTIKEL 5           AANSPRAKELIJKHEID BIJ PRODUCTEN

1. In geval van schade of vermissing van het Product door toedoen van Flora@Home geldt in beginsel het bepaalde in de AVG.

2. Schade aan het Product dient door Klant binnen 72 uur na ontvangst van het Product door Geadresseerde elektronisch aan Flora@Home te worden gemeld onder overlegging van bewijs.

3. De in lid 2. genoemde bewijslast omvat in het geval van een gebrek (vermoedelijk) ontstaan tijdens het logistieke proces tenminste een foto van de beschadigde verpakking en het beschadigde Product. In het geval van een gebrek (vermoedelijk) aan enkel het Product, tenminste twee foto’s van het beschadigde Product. Klant kan deze bewijslast overleggen door deze te mailen naar flora@postnl.nl.

4. Indien Flora@Home aansprakelijk is voor schade of vermissing van een Product, dan heeft de Klant, in afwijking van het bepaalde van de AVG, recht op ofwel een vervangend Product (kostenloos), ofwel recht op teruggaaf van de in rekening gebrachte dan wel in rekening te brengen kosten in verband met het Product.

5. De omvang van iedere aansprakelijkheid van Flora@Home – ofwel het bedrag dat voor het Product met gebreken niet in rekening wordt gebracht bij de Klant – is steeds beperkt tot de factuurwaarde van het door Flora@Home geleverde Product aan de Klant, waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.

6. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.

 

ARTIKEL  6          CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Flora@Home staat in voor de conformiteit van het Product, overeenkomstig de Productcontent zoals vermeld op het Platform van Flora@Home. Indien de Klant binnen de eigen webshopomgeving besluite de Productcontent van Flora@Home welke hij/zij via de API ontvangt te wijzigen, dan staat Flora@Home niet langer in voor enige conformiteit.

2. Indien levering door Flora@Home niet conform de Productcontent geschiedt, dan kan Klant gebruikmaken van zijn/haar recht op Garantie. Hiertoe kan hij gebruik maken van exact dezelfde procedure bij het Herroepingsrecht, als geformuleerd in Artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 7           DE PRIJS EN BETALING

1. Flora@Home is te allen tijde gerechtigd de prijzen van aangeboden Producten te wijzigen binnen haar Platform.

2. De prijzen zoals vermeld op het Platform zijn in euro’s en exclusief BTW en omvatten de prijs van het Product alsmede de Dienst.

3. Flora@Home heeft geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid waar het gaat om de prijs waarvoor een Klant een Product aanbiedt aan (potentiële) Ontvangers.

3. Flora@Home factureert Bestellingen eenmaal per week aan Klanten. Flora@Home hanteert hierbij een betaaltermijn van 7 dagen.

4. Betaling van de factuur van Flora@Home geschiedt per automatische incasso. Gedurende het registratieproces om een Account aan te maken, geeft de Klant ook toestemming voor een automatische incasso. Indien de Klant een andere betalingswijze prefereert, dan dient de Klant hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek in te dienen, voorzien van een motivatie bij Flora@Home. Dit kan door te mailen naar flora@postnl.nl. Flora@Home zal vervolgens in overleg met de Klant zoeken naar een passende oplossing.

5. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Flora@Home is aangemaand en een termijn van 14 dagen heeft gekregen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Flora@Home gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8           EIGENDOMSOVERDRACHT

1. Op het moment van dat een Bestelling is geplaatst gaat het eigendom van het Product over van Flora@Home op Klant.

Artikel 9           Uitvoering van de Dienst

2. Flora@Home zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van de Dienst.

3. Flora@Home zal de Zending(en) op door haar te bepalen wijze bij de Klant (doen) afleveren op het door de Klant aan Flora@Home kenbaar gemaakte adres van de Ontvanger binnen de gestelde termijn als gesteld in artikel 8 lid 5

3. Indien aflevering op het overeengekomen adres van de Ontvanger niet mogelijk blijkt te zijn, zal Flora@Home de Zending in overeenstemming met de voor de Zending geldende procedure behandelen en zo mogelijk de Klant en de Geadresseerde daarover informeren.

4. Flora@Home zal zich inspannen de geaccepteerde Bestellingen met bekwame spoed uit te voeren.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de Bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5. Flora@Home streeft ernaar Zendingen aan Geadresseerden binnen de Benelux af te leveren volgens onderstaande tabel:

6. Op Flora@Home rust een inspanningsverplichting de leveringstermijn als in het vorige lid geformuleerd te halen. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft Klant geen recht schadevergoeding te eisen.

 

ARTIKEL 9         OVERMACHT

Flora@Home is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Flora@Home niet in staat is haar verplichtingen jegens Klant na te komen als gevolg van een  toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Flora@Home gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst, in het geval van stakingen bij Flora@Home zelf of bij derden, in het geval van extreme (onvoorziene) weersomstandigheden, in het geval van ernstige incidenten als terroristische aanslagen of verscherpte grenscontroles en in het geval van ernstige (onvoorziene) verkeershinder. Ook weigering van de Zending aan de deur door de Ontvanger, wordt gezien als Overmacht.

ARTIKEL 10         KLACHTEN

In geval van vragen en/of klachten met betrekking tot (een) Product(en) van Flora@Home, dient de Klant zich te allen tijde te richten tot de Flora@Home Klantenservice via flora@postnl.nl.

 

ARTIKEL 11         INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een Overeenkomst aan een Klant ter beschikking gestelde Producten, Software (API) en Productcontent bij Flora@Home en worden niet aan de Klant overgedragen.

 

ARTIKEL 12         BEVEILIGING SITE EN PRIVACY

1. Flora@Home verplicht zich tot het zorgen voor de benodigde technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en een veilige web omgeving.

2. Flora@Home hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Klanten en heeft een Privacyverklaring opgesteld.

ARTIKEL 13         OVERIG

1. Aan de informatie op het Platform kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

3. Flora@Home is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Indien Flora@Home hiertoe overgaat zal zij daarvan tenminste 30 dagen voor inwerkingtreding van de wijziging schriftelijk dan wel elektronisch mededeling doen. Indien een Klant na afloop van de 30 dagen een Bestelling plaatst voor een Product, zoals aangeboden op het Platform, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden.

4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Flora@Home (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) opnemen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht word(t)(en) genomen.

5. Flora@Home is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

ARTIKEL 14         GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1. In geval van een geschil zijn de door Flora@Home vastgelegde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend.

2. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

3. Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

 

ARTIKEL 15         IDENTITEIT FLORA@HOME

Flora@Home is een initiatief van

PostNL E-commerce Services BV
Kaagschip 14
3991 CS Houten